Merobah Massa!

"The future belongs to those who prepare for it today!"-Malcom X

Kata-Kata Hikmah

Manusia tercipta kerana bergerak, dan untuk bergerak. Maka bergeraklah! Maka DIA akan bersama kita, setiap orang memiliki masa-masa kepahlawanannya sendiri, maka ia perlu dihargai!"

Tazkirah

"Marilah kawan mari kita kobarkan, Di tangan kita tergenggam arah agama dan bangsa, Marilah kawan mari kita nyanyikan, Sebuah lagu tentang pembebasan tanpa pendustaan! Tiada yang tidak berubah kecuali PERUBAHAN itu sendiri!"

Islam dan Demokrasi, adakah kesamaan padanya?

Selepas forum 'Free Public Forum' atau lebih dikenali dengan FPF 2 bulan yang lalu saya cuba untuk menulis makalah ringkas ini. Isu yang agak panas dan mencabar, antara Demokrat Islam & Demokrat liberal, di manakah letaknya nilai Demokrasi dalam sisi pandang Islam itu sendiri. Menurut Crick, demokrasi telah menjadi perkataan yang paling kacau dalam arena hal ehwal awam. Namun, ia telah menjadi isu penting kehidupan masyarakat moden saat ini. Hampir tidak ada satupun negara di dunia yang tidak endah idea – idea sebegini, sehingga muncul istilah-istilah seperti “Demokrasi Liberal”, “Demokrasi Terpimpin”, “Demokrasi Pancasila”, “Demokrasi Sosial”, dan sebagainya. Kenyataan tersebut tidak terkecuali pada masyarakat Islam. Lalu mula terkait mungkin sedikit dengan konsep seperti bai`ah, musyawarah (syura), dan konsensus (ijma). Ramai yang menerima nilai – nilai Islam itu identik dengan nilai demokrasi namun tidak kurang juganya menganggap Islam itu syumul tanpa perlu dikotori nilai Barat (baca: demokrasi) yang tradisinya amat beza. Tapi adakah tepat sekiranya gagasan Islamisasi ilmu itu berlaku pada tradisi barat seluruhnya sedangkan madrasah dan metodologinya sungguh banyak jauh bezanya.

Demokrasi mempunyai dua aspek, Pertama – tama, sebagai sebuah sistem dan bentuk negara, keduanya, sebagai nilai-nilai universal yang diperjuangkan demi kemanusiaan. Pada aspek yang pertama, sebagai sebuah sistem dan bentuk negara, Islam lebih merupakan sebuah agama dan aturan hidup bermasyarakat, tidak berbicara tentang sistem, apalagi bentuk sebuah negara. Bagi Barat pula, Idea demokrasi moden tidak lagi didasarkan atas pemikiran demokrasi Yunani tetapi dikembangkan sejak renaissance pada abad ke – 16. Idea yang dimaksudkan ialah sekularisme Niccolo Macheavelli (1469-1527), Negara Kontrak Thomas Hobbes (1588-1679), separation of powers oleh John Locke (1632-1704) yang kemudiannya disempurnakan Baron de Montesquieu (1689-1755), serta idea kedaulatan rakyat dan social contract yang diperkenalkan Jean-Jacques Rousseau (1712-1878). (David A. Apter. 1977)

Islam dan demokrasi hasil tulisan Muhammad Uthman el – Muhammady berkisar tentang penerimaan maupun keselarian antara nilai Islam dengan asas demokrasi. Beliau menyatakan tentang beberapa pendapat; Abul – A’la al – Mawdudi dan Syed Qutb. Yang masing – masing menolak langsung konsep kedaulatan popular — kedaulatan rakyat. Kerana Islam meletakkan kekuasaan mutlak pada Tuhan. Namun, yang dimaksudkan dengan kedaulatan rakyat itu selalunya menjunjung nilai – nilai kebebasan, keadilan, dan seumpamanya. Nilai manusiawi, yang juga merupakan nilai ketuhanan. Kedaulatan rakyat hendaklah diifahami sebagai manifestasi pencaran kuasa Tuhan dalam melaksanakan nilai – nilai ini tadi. Makanya, tiada yang tidak koheren di situ. Turut menyertakan tentang beberapa pandangan Ghannouchi yang terpengaruh dengan Malik Bennabi melalui esei “Islam and Democracy”, yang kemudiannya dijelaskan oleh Azzam Tamimi bahawa Islam bukan sahaja tidak bercanggah dengan demokrasi, tetapi ia berkongsi dengannya. Robin Wright kelihatannya sepakat dengan hal itu; Islam mengutamakan persamaan, keadilan, dan kehormatan darjat manusia. Dan ini sekali lagi, tidak dapat tidak punya persamaan dengan penghargaan terhadap keberadaan manusia itu sendiri melalui pemeliharaan hak asasi yang didukung faham demokrasi.

Konsep – konsep tertentu juga dibicarakan dalam pemikiran Islam klasik, antaranya ijmak, al – Sawad al – A’am, Jumhur, al – tarjih bil – kathrah, al – qawaid al – fiqhiyyah yang mempunyai kaitan dengan prinsip majority dalam syura. Mungkin permasalahan yang dihadapi khalayak apabila menganggap apa – apa yang datang daripada Barat ditafsirkan sebagai bukan Islam sebelum menilai gagasan – gagasan yang dibawa sebenarnya miliki nilai Islam yang manusiawi. Tidak kurang juga terdapat para ilmuwan yang membahaskan tentang asas demokrasi itu yang liberal. Yang bagi mereka terpisah daripada agama. Serasa, tidak salah untuk menyatakan bahawa Barat yang mengalami zaman kegelapan dahulu tidak bermusuh dengan agama tetapi dengan gereja pada waktu itu. Liberal – liber yang bermakna bebas, mungkin sahaja punya konotasi bebas daripada kongkongan gereja. Tidak agama.

Islam dan demokrasi bukanlah merupakan item yang berasingan dan berbeza. Kerana sejarah membuktikan syura boleh mengambil bentuk Islamik sehingga kini, dan ia tidak mustahil bagi demokrasi. Syura yang dianggap merupakan Islamik berbanding demokrasi, bukannya wujud selepas kedatangan Islam tetapi kaedah syura ini digunakan semasa pemerintahan Ratu Saba’. Tetapi kaedah terus digunakan semasa zaman Rasul dan para sahabat. Mengapa demikian? Kerana itu adalah kaedah yang terbaik sesuai dengan konteks zamannya, malah tiada sebarang kenyataan dalam al – Quran yang mengarah kepada pemerintahan bentuk yang bagaimana sekalipun, tetapi yang dibangkitkan tentang sistem (jika boleh dipanggil demikian) yang dapat menjamin kebajikan rakyat. Terpulang sama ada ia bentuk demokrasi atau tidak. Sesungguhnya, tidak ada aturan yang jelas dalam al-Qur’an mahupun hadis yang menyebutkan bentuk dan sistem negara yang harus ditegakkan masyarakat khususnya muslim.

Menurut al-Jabiri, persoalan politik dalam Islam baru dimulai saat ada pertemuan antara kaum Anshar dengan Muhajirin di Saqifah Bani Saidah, setelah wafat Rasul, untuk menentukan khalifah. Lalu, membangunlah sistem khalifah dan perilaku politik muslim. Namun, dalam pertemuan yang menghasilkan keputusan yang mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Rasul, tidak memberikan gambaran yang jelas tentang sistem dan bentuk negara. Kerana persoalan politik pada masa itu ialah tentang penguasa dan bukannya negara sebagai institusi atau sistem. Abu Bakar diangkat berdasarkan bai`ah, mengikuti aturan al-Qur`an dan Hadis. Setelah sumpah setia (bai`ah), khalifah sepenuhnya bertanggung jawab kepada Tuhan dan bukan kepada rakyat. Dikatakan sebegitu tetapi bukankah dengan terlaksananya tanggungjawab pemimpin kepada rakyat, hal itu merupakan manifestasi ketaatannya pada Tuhan.

Soal pemisahan antara negara dan agama juga ditimbulkan. Jika pada zaman khalifah al – Rasyidin, seorang khalifah sekaligus sebagai pemegang autoriti keagamaan menggantikan Rasul s.a.w., tetapi khalifah sejak Umaiyah mulai merenggangkan diri daripada agama. Jadi, di mana letaknya sistem pemerintahan Islam itu mestinya khalifah, tidak demokrasi? Dalam demokrasi sendiri terkandung nilai-nilai universal. Nilai – nilai persamaan (al – musawah), kebebasan (al – huriyah) dan pluralisme (al – musyarakat).

Prinsip persamaan muncul untuk menentang sistem dominasi kekuasaan yang dilakukan aristokrasi atau oligarki serta tuntutan sebagai akibat daripada hierarki dan diskriminasi sosial. Equality of opportunity, iaitu persamaan yang menghapuskan hambatan yang menghalang individu dalam potensinya. (Norman. 1981)

Kebebasan adalah salah satu syarat untuk mewujudkan demokrasi tetapi tidak semua bentuk kebebasan menunjukkan makna demokrasi. Kebebasan yang dimaksud, menurut Norman, hanya menunjuk pada kebebasan politik yang berkaitan dengan demokrasi, iaitu yang mencakup kebebasan bersuara, berpartisipasi dalam politik dan mempengaruhi pemerintahan. Dalam Islam, kebebasan ini meliputi kebebasan beragama dan kebebasan berfikir. Kebebasan beragama adalah kebebasan paling fundamental dalam urusan sosio-politik kehidupan manusia. Ajaran agama yang merupakan ajaran paling benar ternyata tidak dipaksakan. Rasul saw sendiri selalu diingatkan bahwa tugasnya hanya menyampaikan pesan Tuhan tidak berhak memaksa seseorang untuk beriman dan mengikutinya. Kebebasan beragama dalam Islam disebut berulang kali dalam al-Qur`an. Antara lain, pada al-Baqarah, 256, “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama Islam”; al-Kahfi, 29, “Kebenaran itu dari Tuhanmu. Siapa yang ingin silahkan beriman, siapa yang ingin silahkan kafir…”. al-Ghasyiyah, 21-2. Kaedah usul al-fiqh, “al-Hukmu yaduru ma`a illatihi” iaitu hukum berubah sesuai dengan keadaannya. Kaedah usul fiqh menyatakan, Hurriyat al-mar`i mahdudah bi hurriyat siwah iaitu kebebasan individu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Prinsip ini juga berlaku dalam soal berpendapat dan bertindak.

Dalam Islam, pluralisme merupakan hukum alam (sunnatullah) yang tidak akan berubah dan ditolak. Al – Quran menyatakan bahawa manusia memang diciptakan dalam pelbagai bangsa dan suku; al-Hujurat, 13. Oleh itu, pluralisme harus diterima dan dihormati majoriti atau minoriti. Bahkan, al – Quran menyatakan bahwa perbezaan pandangan itu hikmah menuju kebaikan; al-Maidah, 48. Untuk menegakkan dan melindungi prinsip pluralisme ini diperlukan adanya nilai-nilai toleransi; al-Baqarah, 62.

Islam dan demokrasi nyata miliki keserupaan malah lebih jauh dari itu, masing – masing membawa nilai universal yang tidak berlawanan tetapi saling memperkuat. Hal ini bukan bermakna Islam itu tempang tanpa demokrasi tetapi ia lebih merupakan apabila saat seseorang itu berbicara soal Islam, ia juga menyentuh nilai demokrasi yang bersamaan.

Senarai rujukan

Norman P. Barry. 1981. An Introduction to Modern Political Theory. Martins Press. New York.

Muhammad Syahrur. 2003. Tirani Islam: Genealogi Masyarakat dan Negara (terj). LKiS Yogyakarta.

David A. Apter. 1977. Introductions to Political Analysis. Winthrop Publisher. Cambridge.

0 comments:

Post a Comment